pre-loader

Co zawiera umowa agencyjna?

co-zawiera-umowa-agencyjna

Umowa agencyjna jest popularną formą regulacji współpracy pomiędzy pośrednikiem a ubezpieczycielem. Zgodnie z nią agent przyjmujący zlecenie zobowiązuje się pośredniczyć przy zawieraniu umów z klientami. W zamian za to otrzymuje wynagrodzenie. Co zatem dokładnie zwiera umowa agencyjna i co musisz wiedzieć zanim ją podpiszesz.

Zastosowanie umowy agencyjnej

Umowa agencyjna to umowa dotycząca płatnego pośrednictwa, w której prawa i obowiązki stron zostały dokładnie ujęte w kodeksie cywilnym. Regulacje te zapewniają ochronę agentowi ubezpieczeniowemu w zakresie trwałości umowy oraz sposobu zapłaty wynagrodzenia. Sednem umowy agencyjnej jest stałe przedstawicielstwo agenta prowadzącego działalność gospodarczą przy zawieraniu umów na rzecz danego zakładu ubezpieczeń. Wynagrodzeniem za wykonane czynności jest uzgodniona do każdej umowy prowizja.

Typowa umowa agencyjna różni się od umów akwizycyjnych i dystrybucyjnych tym, że daje agentowi uprawnienia do składania i przyjmowania oświadczeń na rzecz oraz w imieniu zleceniodawcy. Pośrednik podpisując umowę agencyjną otrzymuje stosowne pełnomocnictwo.

Co zawiera umowa agencyjna?

Umowa o współpracy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych daje umocowanie do wykonywania czynności prawnych na mocy pełnomocnictwa i złożona jest z kilku rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy przedmiotu i zakresu umowy, czyli określa zasady współdziałania stron w zakresie pośrednictwa w sprzedaży usług ubezpieczeniowych. Drugi rozdział zazwyczaj precyzuje prawa i obowiązki stron m.in. określa przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz postanowień ujętych w umowie, jak również zarządzeniach, rozporządzeniach, wytycznych, procedurach i instrukcjach wydawanych przez Ubezpieczyciela. Trzeci rozdział zawiera informacje na temat rozliczeń. Można nim wyczytać np., że formę wynagrodzenia należnego agentowi z tytułu realizacji umowy stanowi prowizja od wystawionych, opłaconych i rozliczonych druków umów ubezpieczeniowych. W rozdziale czwartym znajdują się klauzule marketingowe, dotyczące m.in. używania znaków towarowych ubezpieczyciela. Kolejny rozdział może zawierać informacje o tajemnicy handlowej i ochronie danych osobowych. Umowa agencyjna precyzuje również odpowiedzialność materialną agenta oraz możliwe kary umowne. Na końcu dokumentu można znaleźć postanowienia na temat okresu obowiązywania i warunków wypowiedzenia umowy.

Do umowy agencyjnej dołączone są zazwyczaj załączniki prowizyjne, procedury rozliczenia druków ścisłego zarachowania, wykaz OFWCA oraz umowa powierzenia danych osobowych.

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę agencyjną?

Przy podpisywaniu umowy o współpracy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na:

  • Kary umowne,
  • Sposoby rozliczeń i obiegu dokumentów,
  • Obowiązki informacyjne agenta, które rozbudowano w związku z unijnymi regulacjami dotyczącymi ubezpieczeń (zwłaszcza Insurance Distribution Directive – IDD)
  • Wymagane regulacje dotyczące RODO,
  • Informacje dotyczące zakazu konkurencji,
  • Procedury odnoszące się do formy wypłaty wynagrodzenia,
  • Warunki wypowiedzenia umowy.

Czasami jakieś zapisy mogą budzić wątpliwości, dlatego przed podpisaniem umowy agencyjnej warto porozmawiać z Ubezpieczycielem, tak by doprecyzować wskazane postanowienia. Dzięki temu współpraca będzie dobra i oparta o jasne zasady.