pre-loader

Agent Ubezpieczeniowy – niekaralność podstawą rozpoczęcia działalności agencyjnej

agent-ubezpieczeniowy-niekaralnosc-podstawa-rozpoczecia-dzialalnosci-agencyjnej

Myślisz o pracy, jako agent ubezpieczeniowy? Niekaralność jest jednym z czynników warunkujących uzyskanie wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Zgodnie z aktualnymi przepisami pośrednikiem może zostać jedynie ta osoba, która ma nie tylko zdolność do czynności prawnych, ale też nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz skarbowe.

Agent ubezpieczeniowy – niekaralność warunkiem uzyskania wpisu do rejestru

Planujesz rozpocząć działalność agencyjną? W pierwszym kroku musisz uzyskać wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Tylko pamiętaj o tym, że nie robisz tego samodzielnie. Bowiem wniosek składany jest do KNF przez zakład ubezpieczeń, z którym podpiszesz umowę agencyjną.

Jednak, by znaleźć zatrudnienie w branży ubezpieczeniowej należy spełnić określone predyspozycje. Kiedy zatem można pracować, jako agent ubezpieczeniowy? Niekaralność jest jednym z tych czynników, które warunkują uzyskanie wpisu do rejestru agentów. Dodatkowo, by wykonywać czynności agencyjne należy spełnić jeszcze kilka warunków.

Agent ubezpieczeniowy – niekaralność a czynności agencyjne

Jakie warunki musi spełnić osoba fizyczna, która chce rozpocząć pracę, jako agent ubezpieczeniowy? Niekaralność to nie jedyny czynnik, który ma na to wpływ. Przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń przewidują w art. 19 ust. 1, iż czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie były prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo:
  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  • przeciwko ochronie informacji,
  • przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • przeciwko mieniu,
  • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • skarbowe,
 • dają rękojmię należytego wykonywania tych czynności,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • zdały egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji.

Pamiętajmy też o tym, że mogąc już wykonywać czynności agencyjne warto wykorzystać w swojej pracy innowacyjne narzędzia, które znacznie ułatwią pracę. Jednym z nich jest nasz program dla agentów ubezpieczeniowych SuperAgent, który łączy w sobie przyjazny CRM i szybki kalkulator komunikacyjny. Dzięki niemu można znacznie usprawnić cały proces sprzedaży ubezpieczeń, a także podnieść jakość obsługi klientów.

Nie tylko agent ubezpieczeniowy – niekaralność istotna także dla brokerów

Uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego nie dotyczy tylko osób pracujących, jako agent ubezpieczeniowy. Niekaralność jest, bowiem również istotna dla brokerów. Na skutek zmian w ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (DzU poz. 1130), które pozostają w związku z obowiązującymi przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń nie tylko agenci ubezpieczeniowi, ale też i brokerzy weszli w krąg podmiotów sektora finansowego. Co oznacza, że zarówno oni, jak i zatrudniani przez nich pracownicy muszą okazać się zaświadczeniem o niekaralności.