pre-loader

Jak zostać Agentem Ubezpieczeniowym?

jak-zostac-agentem-ubezpieczeniowym

Szukasz pomysłu na własny biznes i zastanawiasz się czy posiadasz niezbędne umiejętności, by zostać Agentem Ubezpieczeniowym. Poszukujesz odpowiedzi na pytania jaki jest zakres działalności Agenta oraz jakie dokumenty są wymagane do podpisania umowy agencyjnej? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na najczęstsze pytania pojawiające się przy rozpoczynaniu działalności agencyjnej.

Kim jest Agent Ubezpieczeniowy?

Zgodnie z art.7 Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym Agentem Ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Ale przede wszystkim agent ubezpieczeniowy to partner, który wspólnie z Klientem kształtuje oczekiwany zakres ubezpieczenia i dopasowuje ofertę do jego aktualnych potrzeb.

Jakie umiejętności powinien posiadać Agent Ubezpieczeniowy?

Agent Ubezpieczeniowy to osoba pracująca z ludźmi, dlatego ważne jest, by w łatwy sposób nawiązywała kontakty międzyludzkie oraz budowała silne relacje z Klientami. Niezbędnymi umiejętnościami ułatwiającymi znacznie pracę będzie dobra organizacja własnej pracy a także i może przede wszystkim rzetelność oraz uczciwość. Można również zauważyć, że wcześniejsze doświadczenie w sprzedaży i handlu mogą być dodatkowym atutem w pracy jako Agent Ubezpieczeniowy.

Jaki jest zakres działalności Agenta Ubezpieczeniowego?

Działalność Agenta Ubezpieczeniowego polega na analizie potrzeb klientów na podstawie, których zawierane są umowy ubezpieczenia. Budowanie własnej bazy Klientów znacznie ułatwia prowadzenie działalności, szczególnie w perspektywie dłuższego czasu. Praca Agenta ubezpieczeniowego to także prezentacja aktualnych produktów i ofert ubezpieczenia, dlatego tak istotne jest nieustanne pogłębianie wiedzy.

Jakie dokumenty są wymagane do podpisania umowy agencyjnej?

Do podpisania umowy agencyjnej niezbędne jest dostarczenie poniższych dokumentów:

  • zaświadczenia o numerach REGON i NIP,
  • kopia polisy OC Agenta w przypadku pośrednika działającego na rzecz więcej niż jednego Zakładu Ubezpieczeń w ramach tego samego działu,
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki lub CEiDG (w przypadku osób fizycznych) wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis do KNF,
  • lista osób, przy pomocy których agent będzie prowadził działalność agencyjną wraz z dokumentami wymaganymi od osób wykonujących czynności agencyjne.

Jakie dokumenty są wymagane od osób, które będą wykonywały czynności agencyjne?

Ubezpieczyciele wymagają, by osoby które będą wykonywały czynności agencyjne przedłożyły:

  • informacje o osobie, wydane z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
  • oświadczenie mówiące o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • kopię dokumentu poświadczającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • oryginał lub kopię zaświadczenia o zdaniu egzaminu ( wymóg ten określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 14.10.2014 r.). Jeżeli zaświadczenie wydane było przed 10.08.2014r. należy dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu.

Co raz częściej praca Agenta Ubezpieczeniowego postrzegana jest jako zawód prestiżowy i budzi zaufanie. Skończyły się już czasy nachalnej akwizycji a dobry pośrednik to doskonały doradca potrafiący wsłuchać się w potrzeby swoich Klientów.

źródło: Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Towarzystwa Ubezpieczeniowe